Oтчет – девет месеца от проекта

By | 21.06.2017

Професионална гимназия     по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“- гр.Банско е бенефициент по проект„ЗАЕДНО НАПРЕД“-BG05M2OP001-3.002 – 0072.Периодът на проекта е 22.08.2016-22.08.2017 г.      Целта на проекта е    ученици от маргинализирани общности (включително роми), да  участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. Глобалната цел е учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност.

Изминаха 9 месеца, през които създадените клубовете провеждат мероприятия съгласно планирания график за изпълнение.

Дейностите са различни по направления  , в съответствие с обединяващата тема-дала името на съответни клуб. Учениците изразяват желание за участие и удовлетворение от това, което са научили и  изработили в  в дейностите по проекта.

За периода 22.08.2016-31.05.2017 г.броят на участниците по клубове се е увеличил с 11 ученици от маргинализирани общности (включително 8 роми).

През цитирания период беше извършено следното:

Дейност 1 „Организация и управление на проекта“

Всеки класен ръководител представи целта  на проекта пред родителите ,които присъстваха на родителските срещи. Целта на проекта  е учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност . Родителите се запознаха с основните направления, по които работят учениците. На следващите родителски срещи родителите се запознаха с извършените мероприятия по проекта и неговия напредък.Проектът позволява на учениците от различни етнически групи да се включат в една или повече дейности и да развият своите умения в мултикултурна среда, извън учебния процес.

Проектът дава възможност за привличането на родителите на учениците да участват активно в училищния живот, като целта е да се намалят броя на децата, които не посещават училище или отпадат преди завършване на средното образование.

Популяризирането на проекта имаше отзвук, тъй като някои от родителите посетиха мероприятията на психолога Марияна Георгиева.

Работни срещи се провеждат и в началото на всеки следващ отчетен тримесечен период.Отчитат се извършените дейности и се планират предстоящи събития.

Към 31.05.2017 г. отчитаме напредък в постигане целта на проекта. Стартирахме проекта с 30 ученици от малцинствата , в.т.ч. 25 роми , а към 31.05.2017 г. отчитаме участниците по клубове -41ученици от малцинствата , в.т.ч. 35 роми. Интересът към провежданите мероприятия е голям. Участниците  са удовлетворени от от това  , което научават като знания и умения.

Участниците в проведените екскурзии,свързани с проучванията по дейността на клубовете са изключително доволни от посетените обекти.

Закупупени са учебно-технически средства за реализацията на проекта- лаптопи , лазерни принтери, таблети, мултимедийни проектори, фотоапарати, камера,апаратура за звукозапис, интерактивна дъска.Закупено е кухненско оборудване за готварската работилница , кухненски инвентар, работни костюми за работа в кухня.

Дейност 2 „Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин“

Дейността се провежда съгласно планирания график за нейното изпълнение. Проведени са мероприятия в ПГССТ, язовир Белизмата, библиотеката на ПГССТ ,,Ал. Константинов“, къща –музей на Неофит Рилски , поставяне на цветя пред паметника на Васил Левски в м.февруари в гр. Разлог с изнасяне на рецитал и др.

Учениците писаха есета под надслов ,,Благодаря ти, мамо“ и се включиха в сценария, посветен на майката в чест на 8-ми март.

Членовете на Клуба се срещнаха и с Инспектора на детска педагогическа стая- Евдокия Топузова, която запозна учениците с различни противообществени прояви и реда за установяване на такива.

Учениците от Клуба се запознаха с видовете документи, които се подават на Фронт-офиса на община Банско и индивидуално попълваха такива.

Мероприятие за решаване на тест по БЕЛ при  бързо справяне със задачата, но и правилно отстраняване на типовете грешки. Целта на мероприятието е тестът да  бъде решен бързо, но и без съответните грешки.

Посещението на църква ,,Света Троица“ в Банско бе основано на две важни задачи- информация за църквата като паметник с важно историческо значение и коментар за величието на най-големия християнски празник Великден.

Проведе се ролева игра ,,Намери бързо книгата“ в читалищната библиотека в гр.Банско.

Дейност 3Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства“

Проведени са дейности  под мотото „Опознай Родината, за да я обикнеш“.

Направен бе поход до манастир „Палигоден“, където беше посетен параклиса, разгледан беше района на манастира

На 22.04.2017 г. и 23.04.2017 г.  участниците  в  клуба  осъществиха  екскурзия   до                          гр.  Батак,пещера “Снежанка” и до лобното място на Алеко Константинов.

В гр. Батак бяха посетени костницата,където участниците се запознаха с историята на Баташкото клане, криптата и музейната изложба и етнографския музей,където учениците се запознаха с битието на хората по онова време.

На 29.04.2017 г. и 30.04.2017 г. се организирана екскурзия до Националния исторически музей гр. София и до хижа “Алеко”. В Националния исторически музей в  гр. София  участниците в клуба разгледаха и се запознаха с богатата история на нашата страна.

На 08.05.2017 г. беше организиран и проведен междуучилищен турнир по волейбол и тенис на маса. Мястото на провеждане бе физкултурния салон на ПГССТ “Алеко Константинов” гр. Банско.Мероприятието беше свързано с честване празника на училището.

Дейност 4 „Подобряване на образователната среда на училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства“

Учениците  в клуб „Аз обичам моя роден край и го рекламирам“ са посетили музеи, изработли са банско-българо-ромски речник, фотоколажи по теми. Направена е презентация на речника на 02.02.2017 г.

Изготвени са  презентации. Целта е учениците да се научат да подреждат идеите си в логичен ред за да може съдържанието да потече гладко и да свърже слайдовете. Изработена е презентация за гр. Добринище,с.Баня и с.Добърско.

Учениците сами избраха материалите за рекламите, като използваха снимки  и текстове от интернет и снимки от нашите разходки и походи, които сами са направили.

Учениците нарисуваха рисунки на тема „Моят град след 30 години“.

Дейност 5 „Дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“

Учениците от клуб „Цигански занаяти и професии“ са провели срещи със занаятчии на място (ромската махала) и са се запознали със занаятите, провели са екскурзия до етнографски музей „Етъра“, проведена е среща с музикант от ромски произход и др.

Учениците се запознаха със занаятите загунджийство, копанарството, лингурарството и мечкарството като занаяти сред ромите. Занятията се провеждаха в кабинета чрез презентации на самите занаяти,кряткя историческа справка и изработени изделия.

От изброените по – горе занаяти най – голям интерес сред учениците предизвика занаятът мечкарство.

Дейност 6 „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование“

В клуб,,Кулинарни вълшебства в ромската кухня” учениците приготвят типични ястия за ромската и банска кухня.  На 01.03.2017 г. е проведена представителна изява на тема „Седмица на ромската кухня“ на състезателен принцип  като е отличено най-вкусното банско ястие на учениците.

Чрез мероприятието ,, Трапеза за раждането на дето“ учениците  научиха какво приготвят ромите ,когато се сдобиват с рожба и каква е трапезата за неговото посрещане.

Учениците приготвиха гергьовска обредна пита , супа от дреболии и пилешки пържоли.

Като резултат  участниците  в клуба се запознаха подробно с честване на ромския Гергьовден и трапезата за него.

Учениците научиха да приготвят  най –характерните  ромски ястия в град Банско ,които се слагат на семейната трапеза за празника Банго Васил. Учениците от клуба  приготвиха  баклава и баница с локум  .

Заключителното мероприятие на клуба  беше ,, Вечер на ромската кухня ‘’.Целта му  беше да  се приготвят представят традиционни ромски ястия. Като резултат учениците затвърдиха своите  умения да приготвят  ромски ястия с техните собености.

Презентацията се проведе пред гости.

Дейност 7Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“

Веднъж седмично в клуб „Ромски фолклор“ учениците се учат да намерят своето място в училищния живот, да се чувстват значими сред връстниците си и да разширяват знанията и уменията си, като учат различна иформация за различните обичаи – Банго Василица, Бабинден, Атанасовден, обичая Мая, маето – ден на шегата и лъжата и др.

Учениците  с интерес  търсиха в интернет ромски приказки. Учениците получиха  информация от родители и възрастни хора за  традиционни приказки, разкази и гатанки . С голям ентусиазъм преписаха приказките, които ще бъдат приложени в изработването на книжка с  приказки от различни етноси. Разбраха , че ромските приказки са също много ценни и поучителни. Учениците разшириха своите знания и се мотивираха да събират приказки, разкази, гатанки и да ги разпространяват сред близки и приятели, за да може повече хора да оценят творчеството на етносите.

Учениците да се запознаха с обичая Гергьовден.

В мероприятието на тема „Вечер на етносите-драматизация“ учениците направиха презентация за ромските празници и обичаи.. Представиха драматизация на обичая „Къносване на булката“. Целият ритуал се проведе под звуците на специален музикален съпровод на зурна и  тъпан. Накрая всички се хванаха на хоро. Разбраха , че сватбените обичаи са се  запазили като традиция и до днес и се празнуват от всички ромски семейства с голямо желание и настроение

Дейност 8 „Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“

Веднъж седмично в клуб „Традиции и обичаи“ се събира информация за народни  песни. Проведена е среща със съвременен музикант Георги Балев, посетена е джамията в Белица, изработени са табла със сравнителни таблици – „Прилики и разлики между религиите“ др.

Учениците посетиха Етнографския музей, в който учениците се запознаха с бита на хората от миналото.

Запознаха се с гадаенето, което  се извършва по различни начини,на ръка, карти, кафе, лекуване чрез баене и леене на куршум, изпъждане на „зли духове”.

Учениците от клуба се запознаха с характерното облекло на ромите,учениците разделени на групи, изразиха пъстротата на женските носии чрез рисунки.

Проведе се дискусия на тема – спорни моменти за напластените стереотипи при роми, българо-мохамедани и турци.

Дейност 9 „Осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства“

Дейността е приключила на 28.02.2017г.

Съгласно изискванията на проекта участниците са били разделени в четири групи ученици. Срещите са  осъществявани  от психолог всеки четвъртък във времето 14:30-16:30 в рамките на 18 часа. Формата на работа с учениците е тренинг. Проведена е среща със студентка от ромски прозиход – Гергана Лазарова специалност „Българска филология“ в СУ, 3-ти курс.

Дейност 10 „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване на ползите от образователната интегрция и приемане на различията“

Дейността е приключила на 28.02.2017г.

    Проведени са 4 беседи, тренинги и обучения,  участие в тях са взели 15 родители, в рамките на 18 часа с психолог.

Дейност 11 „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“

Проведено е кариерно консултиране на 20.03.2017 г. в четири групи със специалисти консултанти по кариерно ориентиране от Център за кариерно ориентиране в училищното образование – град Благоевград, създаден  по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ . През м. април   се проведе отново кариерно консултиране по класове .

В IX клас се разискваха следните теми :

– Има ли връзка между училищните предмети , които харесваме и избор ?

– Кои ценности са вечни за индивида?

В  X клас се разискваха следните теми :

– Моите силни и слаби страни

– Типове личности и професии

В XI клас се разискваха следните теми :

– Кога ,къде и с какво искам да работя?

– Типове личности и професии

В XII клас се разискваха следните теми :

– Типове личности и професии

– Как да постигна професионалната си цел?

Дейност 12Разработване и приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

Приключила е през м. ноември 2016 г. Изготвена е общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена е от общинския съвет и екземпляр от нея е предаден на водещата организация по проекта – ПГССТ „Алеко Константинов“, гр. Банско.

Дейност 13 „Дейност за информиране и публичност на проекта“

Изготвена е табела с емблемата на Европейския съюз, ЕСФ и логанът, избран от  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съгласно единния наръчник на бенефициента. Табелата  е поставена на видно място – на входа на училището.

Отпечатани са плакати, брошури, флаери, книжни папки, листовки, бланки А4, които се използват при работа по проекта.

Всеки клуб е изработил табло със снимки за проведени дейности, изяви, презентации и др. След всеки тримесечен период се изготвят нови табла.Те отразяват моменти от проведените в клуба мероприятия.

Създаен е сайт на проекта – www.zaedno.pgsst-bansko.com. В сайта са отразени важни меропрятия и снимки от проведени занятия и представителни изяви  в училище.

На 21.04.2017 г. е публикуван доклада на финансиста по проекта за извършените дейности  през 6-месечния период и отчетените резултати.

Има публикация от 28.04.2017 г. за проведената ,,Седмица на ромската кухня,, от участниците в  клуб № 6 ,, Кулинарни вълшебства в ромската кухня“ с ръководител  Магделена Радулова.

В сайта на община Банско http://bansko.bg/ има информация за проведени интересни мероприятия от откриването на проекта на 21.09.2016 г. до сега.

Има публикация на 04.04.2017г.  за дейността на клубовете по проекта придружена със снимки от мероприятия на :

  • клуб № 2  ,,Грамотни днес и в утрешния ден“ за честване деня на Васил Левски
  • клуб № 6 „Вълшебства в ромската кухня“ за проведеното мероприятие „Седмица на Банската кухня“ придружено с дигустация.
  • клуб № 7 „Ромски фолклор“ за проведена изложба с изработени сувенири и украси.

Най-много са публикациите във Фейсбук, където всеки ръководител на клуб е публикувал снимки,запечатали  от интересни моменти и преживявания на участниците.

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА :

Документацията по проекта се съхранява съгласно изискванията. Дейностите се изпълняват съгласно планирания график. Учениците от целевата група изразяват удовлетворение от участието си в дейностите по проекта.Броят на участниците по клубове се е увеличил с 11 ученици. Спазват се изискванията за публичност и визуализация.

   Приложение снимки от интересни изяви и презентации: