Успешно приключва изпълнението на проекта ,,Заедно напред“

By | 04.07.2017

ПГССТ,,Алеко константинов“ – гр. Банско успешно приключва изпълнението на проекта ,,Заедно напред“, спечелен по оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020г.

 

На 30.06.2017 г. в ПГССТ „Алеко Константинов“ – гр. Банско приключи изпълнение на дейностите по  проект ,,Заедно напред“- , № BG05M2OP001-3.002 – 0072-С02 с договор № Д03-243/22.08.2016 г.,  спечелен по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020г. Наименованието на процедурата е: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила. Общата стойност на проекта е 100 000 лева, с продължителност 12 месеца.

Целта на проекта беше    ученици от маргинализирани общности (включително роми), да участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. Глобалната цел беше учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност.

Мероприятията по проекта се провеждаха  през месеците , през които  протичаше  учебна дейност.

Създадоха се осем клуба. Чрез тяхната дейност учениците се подготвиха за предизвикателствата на времето в утрешния ден чрез усвояване на  правилен правопис и правоговор.Научиха се да създават рекламни материали и фотоколажи.Създадоха Банско-българо-ромски речник.Запознаха се с традициите, обичаите, фолклора, занаятите и кухнята на етническите общности.В готварската работилница учениците приготвяха различни ястия от  ромската и Банска кухня по събрани от тях рецепти.Същите събраха в рецептурник „Кулинарни ромски вълшебства“. Беше организиран и проведен междуучилищен турнир по волейбол и тенис на маса.

Проведоха се екскурзии с проучвателна цел до Мелник, Сандански, Свищов, етнографски комплекс „Етъра“, Батак, Карлово, Калофер ,Сопот и София.

Училищен психолог проведе работни срещи с родители за разясняване на ползите от образователната интеграция и приемане на различията.

Бяха закупени учебно-технически средства за реализацията на проекта- лаптопи , лазерни принтери, таблети, мултимедийни проектори, фотоапарати, камера,апаратура за звукозапис, интерактивна дъска.Закупено е кухненско оборудване за готварската работилница , кухненски инвентар, работни костюми за работа в кухня.

Броят на участниците по клубове се е увеличил с 11 ученици от маргинализирани общности (включително 8 роми).Основната це л на прокта е постигната .

За информиране на обществеността е изготвена  табела с емблемата на Европейския съюз, ЕСФ , която е поставена на видно място – на входа на училището.Изработени са плакати, брошури, флаери, книжни папки, листовки и  бланки.Периодично бяха публикувани материали по проекта в специално създадения сайт на проекта – www.zaedno.pgsst-bansko.com , в сайта на училището , община Банско и фейсбук.

През м.септември 2016 г. се проведе  пресконференция за стартиране дейността по проекта.На 07.07.2017 г. предстои провеждане на заключителна конференция с представяне на постигнатите положителни резултати по проекта.