За проекта

ПГССТ „Алеко Константинов” – гр.Банско работи по проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” БG05M2OP001-3.002 – 0072 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020

Наименование на процедурата: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА е 100 000 лева – Безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Целта на проекта е учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност . Това ще се постигне чрез взаимодействие в единната образователна среда, чрез насърчаване опознаването на етнокултурните специфики, формиране на интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности. По този начин учениците от етническите малцинства, запазвайки своята етнокултурна идентичност, получават равни възможности за социална интеграция.

Ще се засили мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно положение в ПГССТ гр.Банско, посредством извънкласни дейности. Специфични цели: 1. Формиране на търпимост, солидарност и толерантност между младежите от различни малцинствени групи. 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. 3. Равнопоставеност, равни възможности и недопускане на дискриминация между представителите на различните етнически общности. 4. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства и обогатяване с необходимата информация за малцинствата. 5. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на учениците от малцинствените групи. 6. Обхващане на родителите в процеса на интеграция, с цел намаляване на броя на отпадащи от училище ученици от малцинствените етнически групи.

Чрез реализация на проектните дейности ще се ограничи рисковото поведение на учениците и през свободното им време те ще бъдат насочени към полезни и интересни занимания, чрез развиване и обогатяване на техните възможности. Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Тя е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя интеграцията на пазара на труда, повишаването на здравния статус и подобряването на жилищните условия на ромите. В община Банско ще се повиши обхвата на подлежащите на задължително образование деца и ученици, успешното им интегриране в мултикултурна образователна среда, в училища извън ромските квартали. Ще се намали броя на отпадналите ученици от училище и ще се повиши делът на учениците от етническите малцинства, завършили основно и средно образование.